En deze code in de body
top of page

Algemene voorwaarden

Art. 1. Algemeen

The Mauritz BV heeft haar maatschappelijke zetel te Mallaardstraat 3 bus 7 te 9400 Ninove en is geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0682.699.064. The Mauritz BV treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, en beheert de volgende website(s) en platform(en):

https://www.themauritz.be/ 

Indien u na het doornemen van onze algemene voorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens of via info@themauritz.be

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website https://www.themauritz.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door The Mauritz BV verkochte producten of diensten. 

 

Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

 

The Mauritz BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product of de dienst die door u werd aangekocht.

 

Deze algemene voorwaarden dienen tevens te worden samengelezen met het huisreglement (dat bevat de afspraken die van toepassing zijn op de evenementlocatie) en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

Art. 2. Aanbod

Alle aanbiedingen van The Mauritz BV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. De toepasselijke Europese wetgeving en het Wetboek voor Economisch Recht voorzien echter een uitzondering op dit herroepingsrecht voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Tickets voor concerten of festivals vallen binnen het toepassingsgebied van deze uitzondering. Hieruit volgt dat u bijgevolg geen herroepingsrecht heeft wanneer u dergelijke tickets aankoopt via onze website. Meer informatie omtrent de uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor concerten of festivals kan u vinden op de website van de FOD Economie of de website van het Europees Centrum voor de Consument.

Art. 3. Fraude / doorverkoop tickets & armbandjes

The Mauritz BV stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen Dit is een middelenverbintenis. The Mauritz BV is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde spelers tickets vanThe Mauritz BV weten te bemachtigen zonder akkoord van The Mauritz BV en die tickets vervolgens duurder doorverkopen. De enige wijze waarop rechtsgeldig een ticket kan worden bekomen is via https://www.themauritz.be

 

Ieder ticket is persoonsgebonden. Doorverkoop en eender welke handel in tickets zal aanleiding geven tot het ongeldig maken van de tickets, en mogelijk gerechtelijke vervolging. 

 

Uw toegangsarmband mag niet doorgegeven worden. Wie betrapt wordt op fraude met armbandjes stelt zich ook bloot aan gerechtelijke vervolging.

In geval van het vervalsen van toegangskaarten of andere bonnen zal strafklacht worden ingediend

Art. 4. Betaling

De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan The Mauritz BV via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces.

 

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een emailadres voor verzending van de tickets.

Art. 5. Toegang evenementenlocatie

Toon uw ticket(s) op uw smartphone of tablet en wissel die in bij onze kassa.  Of print uw ticket(s) af. U krijgt enkel toegang tot het terrein, nadat uw ticket is omgeruild voor een geldige toegangsarmband. Iedereen heeft een ticket nodig. Het ticket is alleen geldig met een leesbare barcode of controlestrook.

De toegang tot het evenement is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, ticket of van een door de organisator schriftelijk verleende toelating of machtiging. De organisator kan aan de toegang parkeerfaciliteiten koppelen.

De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegangscontrole. Indien de toegangscontrole aangevuld wordt met een persoonscontrole geschiedt dit volgens de regels die gesteld zijn door de Wet op de Private en de Bijzondere Veiligheid en zoals aangegeven in artikelen 4 en 5 hierna.

Bijkomend dienen bezoekers vrijwillig hun geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen aan een medewerker van de toegangscontrole. Enkel bij een geldig vaccinatiecertificaat of een negatieve PCR-testcertificaat kunnen we de bezoeker de toegang verlenen tot het evenement. Bij een ongeldig certificaat zal u verzocht worden om de evenementenlocatie te verlaten en zullen wij u geen toegang verlenen tot het evenement.

Art. 7. Beeldmateriaal

 

Op het evenement kan het gebeuren dat bezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De bezoekers doen, vanaf het betreden van de evenementenlocatie, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames. 

Beelden gemaakt door de bezoekers op de evenementenlocatie kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

Art. 8. Aanvaarding

Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat de tickethouder akkoord gaat met huidige algemene voorwaarden, met de huisregels en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

 

Indien de tickethouder zich niet aan deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen houdt, kan hem of haar de verdere toegang tot de evenementenlocatie worden ontzegd.

 

De tickethouder neemt verder op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen.

 

Wanneer een van deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende voorwaarden en maatregelen/protocollen hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art. 9. Klachten

 

Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekend brief gericht te worden aan het adres van de organisatie (Mallaardstraat 3 bus 7 te 9400 Ninove) en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt The Mauritz BV zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art. 10. Toepasselijk recht

 

In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

bottom of page